LGB INDUSTRIES VOF ookwel Electronic Bee

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1          Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LGB Industries en onderdeel van LGB Industries Electronic Bee hierna te noemen: Electronic Bee partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Electronic Bee uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 • Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Electronic Bee eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Electronic Bee

2.2          De verplichtingen van Electronic Bee gaan nooit verder dan door Electronic Bee schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1          Alle schriftelijke aanbiedingen van Electronic Bee zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Electronic Bee gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2          Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Electronic Bee mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3          Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Electronic Bee de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

 

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1          Cliënt zal Electronic Bee steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2          Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Electronic Bee verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3          Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Electronic Bee bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1          Electronic Bee neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2          Electronic Bee zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Electronic Bee bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3          Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Electronic Bee het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1          Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Electronic Bee in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2          Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Electronic Bee.

 • Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4          Indien naar het oordeel van Electronic Bee een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Electronic Bee bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1          Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Electronic Bee aan te wijzen bankrekening.

8.3          Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Electronic Bee is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4          Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Electronic Bee dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5          Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 9 Termijnen

9.1          Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Electronic Bee schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Electronic Bee ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht

 • Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Electronic Bee opgeschort. In dat geval is Electronic Bee verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Electronic Bee zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Electronic Bee kan worden gevergd.

 

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Electronic Bee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Electronic Bee gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijk van Electronic Bee wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

 

 • De aansprakelijkheid van Electronic Bee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de cliënt Electronic Bee onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Electronic Bee ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

 

 • Electronic Bee is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Electronic Bee naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 • Electronic Bee is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van installaties door derden, afwijken van de aanwijzingen of het niet volgen van procedures die door Electronic Bee aangegeven worden op de website en/of in de verstrekte handleidingen en instructies.
 • Electronic Bee is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van oneigenlijk gebruik van het product.

 

 • Opdrachtgever of cliënt zal Electronic Bee en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

 

 • Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Electronic Bee geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 

 • Cliënt opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven (wijzigingen in) omstandigheden en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door weersomstandigheden wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders of aanwijzingen. Voorts draagt de cliënt de verantwoordelijkheid voor op verzoek van cliënt aangebrachte wijzigingen in de werkwijzen / constructie of opzet van het werk / feitelijke uitvoering van het werk. Cliënt staat er voor in dat de gewenste (wijziging in) constructies, werkwijzen, (werk)tekeningen, feitelijke uitvoering voldoet aan de wettelijke voorschriften.
 • Indien materialen die de cliënt ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de cliënt aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

 

 • De cliënt is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 

 • Indien door molest op het uit te voeren werk, de uitvoering van het werk wordt vertraagd, is cliënt aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen gevolg- en vertragingsschade.

 

Artikel 12 Annulering

12.1        Electronic Bee behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Electronic Bee  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Electronic Bee de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

13.1        Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1        Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1        Alle geschillen welk tussen Electronic Bee en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.

 

15.2        Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 16 Slotbepaling

 • Electronic Bee is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing

zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

 

16.2        Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 

 • Cliënt is niet gerechtigd, zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electronic Bee.